JR Uetsu Line Listing of Stations

JR Uetsu Line

 • Niitsu (0)

 • Kyougase (0)

 • Suibara (0)

 • Kamiyama (0)

 • Tsukioka (0)

 • Nakaura (0)

 • Shibata (0)

 • Kaji (0)

 • Kanatsuka (0)

 • Nakajo (0)

 • Hirakida (0)

 • Sakamachi (0)

 • Hirabayashi (0)

 • Iwafunemachi (0)

 • Murakami (0)

 • Majima (0)

 • Echigohayakawa (0)

 • Kuwagawa (0)

 • Imagawa (0)

 • Echigo-Kangawa (0)

 • Gatsugi (0)

 • Fuya (0)

 • Nezugaseki (0)

 • Koiwagawa (0)

 • Atsumi-Onsen (0)

 • Iragawa (0)

 • Kobato (0)

 • Sanze (0)

 • Uzenmizusawa (0)

 • Uzenoyama (0)

 • Tsuruoka (0)

 • Fujishima (0)

 • Nishibukuro (0)

 • Amarume (0)

 • Kitaamarume (0)

 • Sagoshi (0)

 • Higashisakata (0)

 • Sakata (0)

 • Mototate (0)

 • Minami-Chokai (0)

 • Yuza (0)

 • Fukura (0)

 • Mega (0)

 • Kosagawa (0)

 • Kamihama (0)

 • Kisakata (0)

 • Konoura (0)

 • Nikaho (0)

 • Nishime (0)

 • Ugo-Honjo (0)

 • Ugo-Iwaya (0)

 • Oriwatari (0)

 • Ugokameda (0)

 • Iwaki-Minato (0)

 • Michikawa (0)

 • Shimohama (0)

 • Katsurane (0)

 • Araya (0)

 • Ugo-Ushijima (0)

 • Akita (0)

Search with this condition