Narita Line Listing of Stations

Narita Line

 • Abiko (4)

 • Higashi-Abiko (5)

 • Kohoku (0)

 • Araki (0)

 • Fusa (1)

 • Kioroshi (1)

 • Kobayashi (0)

 • Ajiki (0)

 • Shimosa-Manzaki (0)

 • Sakura (2)

 • Shisui (0)

 • Narita (2)

 • Airport Terminal 2 (0)

 • Narita Airport (0)

 • Kuzumi (0)

 • Namegawa (0)

 • Shimosa-Kozaki (0)

 • Oto (0)

 • Sawara (0)

 • Katori (0)

 • Suigo (0)

 • Omigawa (0)

 • Sasagawa (0)

 • Shimosa-Tachibana (0)

 • Shimosa-Toyosato (0)

 • Shiishiba (0)

 • Matsugishi (0)

 • Choshi (0)

Search with this condition