JR Joetsu Line Listing of Stations

JR Joetsu Line

 • Takasaki (3)

 • Takasaki-Tonyamachi (0)

 • Ino (0)

 • Shin-Maebashi (1)

 • Gunmasoja (0)

 • Yagihara (0)

 • Shibukawa (0)

 • Shikishima (0)

 • Tsukuda (0)

 • Iwamoto (0)

 • Numata (0)

 • Gokan (0)

 • Kanmaki (0)

 • Minakami (0)

 • Yubiso (0)

 • Doai (0)

 • Tsuchitaru (0)

 • Echigo-Nakazato (0)

 • IwapparaSkijoumae (0)

 • EchigoYuzawa (0)

 • Ishiuchi (0)

 • Osawa (0)

 • Joetsu Kokusai Ski Jou Mae (0)

 • Shiozawa (0)

 • Muikamachi (0)

 • Itsukamachi (0)

 • Urasa (0)

 • Yairo (0)

 • Koide (0)

 • Echigo-Horinouchi (0)

 • Kitahorinouchi (0)

 • EchigoKawaguchi (0)

 • Ojiya (0)

 • Echigo-Takiya (0)

 • Miyauchi (0)

 • Nagaoka (6)

Search with this condition