JR Shinetsu Line Listing of Stations

JR Shinetsu Line

 • Takasaki (3)

 • Kitatakasaki (0)

 • Gunmayawata (0)

 • Annaka (0)

 • Isobe (0)

 • Matsuida (0)

 • Nishimatsuida (0)

 • Yokokawa (0)

 • Shinonoi (0)

 • Imai (0)

 • Kawanakajima (0)

 • Amori (0)

 • Nagano (1)

 • Naoetsu (0)

 • Kuroi (0)

 • Saigata (0)

 • Dosokohama (0)

 • Katamachi (0)

 • Jogehama (0)

 • Kakizaki (0)

 • Yoneyama (0)

 • Kasashima (0)

 • Omigawa (0)

 • Kujiranami (0)

 • Kashiwazaki (0)

 • Ibarame (0)

 • Yasuda (0)

 • Hojo (0)

 • Echigo Hirota (0)

 • Nagatori (0)

 • Tsukayama (0)

 • Echigoiwatsuka (0)

 • Raikoji (0)

 • Maekawa (0)

 • Miyauchi (0)

 • Nagaoka (4)

 • Kita-Nagaoka (0)

 • Oshikiri (0)

 • Mitsuke (0)

 • Obiori (0)

 • Tokoji (0)

 • Sanjo (0)

 • HigashiSanjo (0)

 • Honai (0)

 • kamo (0)

 • Hanyuda (0)

 • Tagami (0)

 • Yashiroda (0)

 • Furutsu (0)

 • Niitsu (0)

 • Satsukino (0)

 • Ogikawa (0)

 • Kameda (0)

 • Echigoishiyama (0)

 • Niigata (6)

Search with this condition