Fukuchiyama Line Listing of Stations

Fukuchiyama Line

 • Osaka (7)

 • Amagasaki (3)

 • Tsukaguchi (7)

 • Inadera (4)

 • Itami (3)

 • Kita-Itami (0)

 • Kawanishi-Ikeda (0)

 • Nakayamadera (0)

 • Takarazuka (8)

 • Namaze (0)

 • Nishinomiyanajio (0)

 • Takedao (0)

 • Dojo (0)

 • Mita (7)

 • Shinsanda (0)

 • Hirono (0)

 • Aino (0)

 • Aimoto (0)

 • Kusano (0)

 • Furuichi (0)

 • Minamiyashiro (0)

 • Sasayamaguchi (0)

 • Tambaoyama (0)

 • Shimotaki (0)

 • Tanikawa (0)

 • Kashiwara (0)

 • Iso (0)

 • Kuroi (0)

 • Ichijima (0)

 • Tambatakeda (0)

 • Fukuchiyama (0)

Search with this condition