Kosei Line Listing of Stations

Kosei Line

 • Kyoto (16)

 • Yamashina (11)

 • Otsukyo (0)

 • Karasaki (0)

 • Hieizansakamoto (0)

 • Ogotoonsen (0)

 • Katata (6)

 • Ono (0)

 • Wani (0)

 • Horai (0)

 • Shiga (0)

 • Hira (0)

 • Omimaiko (0)

 • Kitakomatsu (0)

 • Omitakashima (0)

 • Adogawa (0)

 • Shinasahi (0)

 • Omiimazu (0)

 • Ominakasho (0)

 • Makino (0)

 • Nagahara (0)

 • Omishiotsu (0)

Search with this condition